VIETNAM AIRLINES
HÀ NỘI - TP. HỒ CHÍ MINH
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 06:35 08:35 VN741 Aibus 321 02h 1.730.000 đ (L) & 1.530.000 đ (M) 3.460.000 đ (L) & 3.060.000 đ (M) Đặt vé
Vietnam Airlines 07:30 09:30 VN211 Aibus 320 02h 1.730.000 đ (L) & 1.530.000 đ (M) 3.460.000 đ (L) & 3.060.000 đ (M) Đặt vé
Vietnam Airlines 08:30 10:30 VN213 Boeing 777 02h 1.730.000 đ (L) & 1.530.000 đ (M) 3.460.000 đ (L) & 3.060.000 đ (M) Đặt vé
Vietnam Airlines 10:30 12:30 VN215 Aibus 320 02h 1.730.000 đ (L) & 1.530.000 đ (M) 3.460.000 đ (L) & 3.060.000 đ (M) Đặt vé
Vietnam Airlines 11:00 13:00 VN217 Boing 777 02h 1.730.000 đ (L) & 1.530.000 đ (M) 3.460.000 đ (L) & 3.060.000 đ (M) Đặt vé
Vietnam Airlines 12:30 14:30 VN219 Boing 777 02h 1.730.000 đ (L) & 1.530.000 đ (M) 3.460.000 đ (L) & 3.060.000 đ (M) Đặt vé
Vietnam Airlines 13:30 15:30 VN221 Aibus 320 02h 1.730.000 đ (L) & 1.530.000 đ (M) 3.460.000 đ (L) & 3.060.000 đ (M) Đặt vé
Vietnam Airlines 15:00 17:00 VN225 Boing 777 02h 1.730.000 đ (L) & 1.530.000 đ (M) 3.460.000 đ (L) & 3.060.000 đ (M) Đặt vé
Vietnam Airlines 17:00 19:00 VN781 Boing 777 02h 1.730.000 đ (L) & 1.530.000 đ (M) 3.460.000 đ (L) & 3.060.000 đ (M) Đặt vé
Vietnam Airlines 17:00 19:00 VN783 Boing 777 02h 1.730.000 đ (L) & 1.530.000 đ (M) 3.460.000 đ (L) & 3.060.000 đ (M) Đặt vé
Vietnam Airlines 18:35 20:35 VN231 Aibus 333 02h 1.730.000 đ (L) & 1.530.000 đ (M) 3.460.000 đ (L) & 3.060.000 đ (M) Đặt vé
Vietnam Airlines 20:30 22:30 VN235 Boing 777 02h 1.730.000 đ (L) & 1.530.000 đ (M) 3.460.000 đ (L) & 3.060.000 đ (M) Đặt vé
Vietnam Airlines 21:15 23:15 VN2377 Aibus 321 02h 1.380.000 đ & 1.530.000 đ 2.760.000 đ (L) & 3.060.000 đ (M) Đặt vé
Vietnam Airlines 21:30 23:30 VN2399 Aibus 320 02h 1.380.000 đ & 1.230.000 đ 2.760.000 đ (L) & 2.460.000 đ (M) Đặt vé
HÀ NỘI - TOKYO
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 00:05 06:50 VN954 Boing 777 06h45 Đặt vé
HÀ NỘI - VIEN TIANE
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 08:20 09:25 VN841 Aibus 320 01h05 Đặt vé
HÀ NỘI - PARIS
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 23:25 +06:45 VN535 Boing 777 07h10 Đặt vé
HÀ NỘI - SYDNEY
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 17:00 +09:35 VN783 Boing 777 Đặt vé
HÀ NỘI - MELBOURNE (ÚC)
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 17:00 +09:35 VN781 Boing 777 Đặt vé
HÀ NỘI - MOSCOW (LB NGA)
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 10:50 17:30 VN525 Boing 777 06h40 Đặt vé
HÀ NỘI - LUANG PRABANG (LÀO)
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 08:45 09:40 VN869 F70 0h55 Đặt vé
HÀ NỘI - CÔN MINH (CHINA)
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 11:10 13:50 VN908 Aibus 320 02h40 Đặt vé
HÀ NỘI - TAIPEI (ĐÀI LOAN)
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 17:20 21:00 VN924 Aibus 321 02h40 Đặt vé
HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 09:40 10:40 VN492 ATR 72 01h 830.000 đ (L) * 680.000 đ (M) 1.660.000 đ (M) & 1.360.000 đ (R) Đặt vé
Vietnam Airlines 13:20 14:20 VN494 ATR 72 01h 830.000 đ (L) * 680.000 đ (M) 1.660.000 đ (M) & 1.360.000 đ (R) Đặt vé
HÀ NỘI - FRANKFURT (LB ĐỨC)
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 23:35 +06:30 VN545 Boing 777 07h05 Đặt vé
HÀ NỘI - SEOUL
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 23:25 +05:30 VN936 Aibus 332 06h05 Đặt vé
HÀ NỘI - SIÊM RIỆP
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 16:55 18:50 VN845 Aibus 320 01h55 Đặt vé
Vietnam Airlines 18:00 20:00 VN801 F70 02h Đặt vé
HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 06:05 07:20 VN311 Aibus 321 980.000 đ (M) & 830.000 đ (R) 1.960.000 đ (M) & 1.660.000 đ (R) Đặt vé
Vietnam Airlines 10:20 11:35 VN315 Aibus 321 980.000 đ (M) & 830.000 đ (R) 1.960.000 đ (M) & 1.660.000 đ (R) Đặt vé
Vietnam Airlines 14:30 15:45 VN317 Aibus 332 980.000 đ (M) & 830.000 đ (R) 1.960.000 đ (M) & 1.660.000 đ (R) Đặt vé
Vietnam Airlines 18:45 20:00 VN319 Aibus 332 980.000 đ (M) & 830.000 đ (R) 1.960.000 đ (M) & 1.660.000 đ (R) Đặt vé
Vietnam Airlines 20:00 21:15 VN313 Aibus 321 980.000 đ (M) & 830.000 đ (R) 1.960.000 đ (M) & 1.660.000 đ (R) Đặt vé
HÀ NỘI - HUẾ
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 10:10 11:20 VN245 Aibus 320 980.000 đ (M) & 830.000 đ (R) 1.960.000 đ (M) & 1.660.000 đ (R) Đặt vé
Vietnam Airlines 06:00 07:10 VN241 Aibus 320 980.000 đ (M) & 830.000 đ (R) 1.960.000 đ (M) & 1.660.000 đ (R) Đặt vé
Vietnam Airlines 19:30 20:40 VN247 Aibus 320 980.000 đ (M) & 830.000 đ (R) 1.960.000 đ (M) & 1.660.000 đ (R) Đặt vé
HÀ NỘI - NHA TRANG
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 06:00 07:40 VN265 Aibus 320 01h40 1.680.000 đ (L) & 1.475.000 đ (M) 3.360.000 đ & 2.950.000 đ Đặt vé
Vietnam Airlines 14:10 15:50 VN267 Aibus 320 01h40 1.680.000 đ (L) & 1.475.000 đ (M) 3.360.000 đ & 2.950.000 đ Đặt vé
Vietnam Airlines 14:40 16:20 VN269 Aibus 320 01h40 1.680.000 đ (L) & 1.475.000 đ (M) 3.360.000 đ & 2.950.000 đ Đặt vé
HÀ NỘI - BẮC KINH
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 10:10 14:45 VN900 Aibus 321 04h35 Đặt vé
HÀ NỘI - BANGKOK
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 09:30 11:20 VN831 Aibus 321 01h50 Đặt vé
HÀ NỘI - ĐÀ LẠT
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 11:00 12:40 VN277 F70 01h40 1.680.000 đ (L) & 1.475.000 đ (M) 3.360.000 đ & 2.950.000 đ Đặt vé
HÀ NỘI - QUẢNG CHÂU
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 09:20 11:45 VN914 Boing 738 02h25 Đặt vé
Vietnam Airlines 17:40 20:05 VN918 F70 02h25 Đặt vé
HÀ NỘI - HONGKONG
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 11:05 13:55 VN/CX790 Aibus 321 02h50 Đặt vé
Vietnam Airlines 19:10 22:10 VN/CX792 Aibus 321 02h50 Đặt vé
HÀ NỘI - KUALA LUMPER (MALAYSIA)
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 06:35 13:20 VN757 Aibus 321 Dừng 1 chặng tại SGN Đặt vé
HÀ NỘI - SINGAPORE
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 06:35 13:25 VN741 Aibus 321 Dừng 1 chặng tại SGN Đặt vé
Vietnam Airlines 10:30 14:50 VN745 Aibus 321 04h20 Đặt vé
HÀ NỘI - PHNOM PENH
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 08:20 11:50 VN841 Aibus 320 Dừng 1 chặng tại Lào Đặt vé
HÀ NỘI - BAN MÊ THUỘT
Hãng hàng không Ngày giờ đi Ngày giờ đến Tần xuất Loại máy bay Thời gian Giá Đặt vé
Một chiều Khứ hồi
Vietnam Airlines 19:25 21:05 VN271 Aibus 320 01h50 1.680.000 đ (L) & 1.475.000 đ (M) 3.360.000 đ & 2.950.000 đ Đặt vé
 

CÔNG TY THƯƠNG MẠI & LỮ HÀNH QUỐC TẾ QUẢNG NINH

Địa chỉ : Tổ 4 khu 3, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh

Tel : + 84.203.3648 899  Fax : +84.203.3692 999

Chi nhánh : Số 20 Xuân Diệu, phường Trần Phú, TP Móng Cái, Quảng Ninh

Tel: + 84.203.3885 995  Fax : + 84.203.3885 996

Email: quangninhtourist@yahoo.com | Website: https://quangninhtourism.com/

Copyright © 2011 by Quang Ninh Tourism. All Rights Reserved.
Powered by RaoVatQuangNinh.Vn - Developed by ViệtWeb.Vn™